Základní škola

Počátek vyučování v Olšovci spadá do roku 1825. Do té doby navštěvovali žáci z Olšovce školu ve Stříteži. Jelikož však cesta velmi nepohodlná byla a žáci mnohdy pro déšt a sníh školnímu vyučování přítomni býti nemohli, usnesli se občané jednosvorně na tom, že si sami školu založí. Poněvadž však v obci žádné školní budovy nebylo, vyučováno asi půl roku v domě Hynka Klumpara č. 10 ve veliké světnici. Po tomto čase vyučováno bylo v domě č. 14. Až v roce 1829 budova školní č. 49 vystavena byla a sloužila svému účelu do r. 1885. Ve školní kronice je uveden zápis:

„Jelikož škola tak pranepatrná a chatrná neposkytovala patřičného místa pro dítky, naléháno tu na obec aby bud školu starou poopravila neb novou vystavěla."

Podle školní inspekce navštěvovalo tehdy školu 83 dětí! Se stavbou nové školní budovy č. 61 bylo započato 24. srpna 1884 a vysvěcená pak byla dne 5. září 1885. Škole již tehdy scházela tělocvična a obec se musela zavázat k tomu, že prostor mezi starou a novou školou nebude nikdy zastavěn. 12. srpna 1969 se sešla komise na posouzení havarijního stavu školy a rozhodla školu opravit. S opravou bylo započato na podzim r. 1970 a dílo bylo dokončeno na zahájení školního roku v září 1972. Po dobu opravy se vyučovalo v právě dokončené budově pro mateřskou školu, která začala plnit své poslání ve stejný den jako vyučování v opravené školní budově.

Mateřská škola

Současnost Základní a mateřské školy Olšovec

Od roku 2003 jsou obě oddělená pracoviště ZŠ Olšovec a MŠ Olšovec jednou součástí.

Základní škola

Základní škola PLAMÍNEK je malotřídní školou s jednou třídou, kterou navštěvují žáci 1. – 4. ročníku. Nově zrekonstruovaná budova se nachází u hlavní silnice na návsi.  

Koncepce školy je popsána podle školského zákona ve školním vzdělávacím programu respektujícím RVP pro ZV, který sám o sobě podporuje individualitu škol a umožňuje následující moderní přístupy. Škola vychází z principu pedagogického systému Montessori s individualizovaným přístupem k žákům a podporou vnitřní motivace učení a dalšímu vzdělávání. Vytváříme zde inkluzivní prostředí pro vzdělávání dětí s rozdílnými potřebami. Podporujeme spolupráci a vzájemné učení mezi dětmi. Vytváříme respektující vztahy a vstřícnou komunikační atmosféru v celé škole. Společné učení dětí probíhá ve věkově smíšených skupinách na prvním stupni. Spolupráce mladších a starších dětí podporuje také vytváření zdravého a bezpečného prostředí mezi dětmi, které je silnou prevencí výskytu šikany. Učitelé používají respektující, optimistickou a podporující komunikaci. Iniciujeme a podporujeme také častá setkání žáků s dětmi naší mateřské školy.

Kapacita školy zapsaná v rejstříku škol je 60 žáků, ale vzhledem ke kapacitě výdejny stravy a sociálního zařízení je maximální počet žáků stanoven na 30.

Mateřská škola

Mateřská škola Sluníčko se nachází v sousedství sportovního areálu Rybníček. Budova je také nově zrekonstruovaná a náleží k ní rozlehlá zahrada s ovocnými i okrasnými dřevinami, velkým pískovištěm, posezením pro rodiče a sestavou dětských prolézaček. MŠ má jednu třídu rozdělenou na jídelní, herní a spací část. Kapacita třídy je 25 dětí. Taktéž tady se snažíme pracovat s dětmi podle přirozených principů Montessori vzdělávání.

Pracovníci organizace

Ředitelka ZŠ a MŠ Olšovec: Mgr. Helena Jordánová

Učitelka a školní družinářka: Mgr. Zuzana Klumparová

Domovnice ZŠ: Petra Staňková

Učitelka/vedoucí/MŠ: Bc. Marie Haitlová

Učitelka MŠ: Hana Doležalová 

Domovnice MŠ: Petra Folterová

Účetní organizace: Irena Kahánková

Kontakty

ZŠ: 581 11 00 18, 773 024 960

MŠ: 739 16 92 14

Více informací naleznete na internetových stránkách školy – www.zsolsovec.cz

Mateřská škola po rekontrukci v roce 2010

Základní škola a mateřská škola Olšovec, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Základní škola a mateřská škola Olšovec, příspěvková organizace

sídlo: Olšovec 61, IČ: 70986185, telefon: 588 883 343, e-mail: zsolsovec@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: Marek Sazima, tel. 608 477 339