SDH Olšovec

V místní školní kronice je zápis:
„V obci založen hasičský sbor 1891, který slavnými službami božími ve Střítežipod vedením velitele Rudolfem Rýparem z c. 39 vzešel."

Přehled známých požárů v obci

K velkému požáru došlo již v době třicetileté války (1618 - 1648), kdy vyhořela levá strana vesnice při příchodu z Hranic. Některé domy byly pak po mnoho let pusté.

Z vyprávění stařičká Rudolfa Stupárka č. 16 víme o požáru usedlosti č. 15 u Bartošů. Když p. Bartoš zpozoroval oheň, běžel k sousedům Vávrům na č. 13, aby pomohli hasit. Soused Vávra právě jedl kaši a řekl, že od kaše se nikam nejde, i kdyby padaly žhavé uhle za krk. Sel pomoct až pojedl. Tato událost se přihodila snad před více než 150 lety.

V roce 1851 vyhořelo stavení č. 28, odtud se oheň přenesl na sousedy č. 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38 a ještě stodola při gruntě č. 39. V čísle 40 hospodařil tenkráte p. Šatánek se svou rodinou. Když již hořela zmíněná stodola z č. 39, vyšli všichni za humna, tam poklekli a modlili se za ušetření svého obydlí. Požár prý se, podle vyprávění stařičká Rudolfa Stupárka z č. 16, skutečně zastavil.

V  roce 1860 vyhořela do základů usedlost číslo 22. O několik let později vyhořela usedlost č. 1, tehdejší majitel byl p. Rýpar, který šel na kolnu kouřit, usnul a od kouření vznikl požár.
Dne 8. října 1898 vyhořela z neznámých příčin stodola rolníka Jana Bartoše č. 29. K požáru, jenž zničil veškerou letošní žeň i hospodářské náčiní se dostavily sbory hasičské i ze Stříteže a Velké.

Dne 10. 11. 1902 vyhořelo stavení č. 18 a 19. Podle vyprávění p. Josefa Michálka, četnického strážmistra v. v., vznikl požár na č. 18, kde pekli chleba a měli hodně rozpálenou pec.
Dne 11. prosince 1908 o půl osmé hodině večerní vypukl požár, který byl založen ve stodole paní Františky Bílé č. 25. Tento v krátké době zničil stodolu. Sotva stodola shořela a lid se utěšoval, že se nerozšířil, poněvadž vanul jižní vítr, počalo hořet na protější straně obytné stavení p. Augustina Humplíka na č. 21. Nastalo zděšení, neb každý věděl, že zlosyn měl namířeno na celou ves. Týden před ohněm v Olšovci hořelo ve Stříteži a týden po Olšovci zase ve Stříteži.

Dne 4. prosince 1910 okolo páté hodiny odpoledne vypukl požár stodoly č. 8. Stodola shořela, majitelem byl p. Alois Rudolf. V noci o půl druhé na 30. června 1911 vyhořelo stavení paní Bílé č. 25. Oheň byl založen neznámým pachatelem.

Dne 20. října 1912 opět v půl druhé v noci vypukl oheň u chalupníka Ondřeje Bělunka č. 6. Požár zničil celé jeho skromné hospodářství. Oheň byl také založen. Další požár v tomto roce byl založen ve stodole p. Ferdinanda Rýpara č. 4. poněvadž byl na mlátě čerstvý jetel, oheň nevypukl. Předmět napuštěný hořlavinou vyhořel na mokrém jeteli.

Dne 9. června 1930 hořel les v Okruhlíku, 10. července 1930 shořela stará strojovna v místním kamenolomu a 4. června 1933 hořel les hraběnky Althanové.

Dne 16. října 1935 hořelo Michálkovo stavení č. 22 a při hašení selhala nová stříkačka, zakoupená v předešlém roce za 22 tisíc korun. Byla nasazená stará ruční stříkačka, stavení se nedalo zachránit, hašen pak byl jen soused p. František Klesl č. 23. Požár vznikl ze žhavého popela, který nájemnice vysypala na hnůj.

Dne 26. února 1941 vznikl požár u paní Šatánkové na č. 1. Požár zdolávalo 24 členů sboru. Oheň vypukl od komína.

V roce 1947 požár lesa Hanzlovce. Dne 2. ledna 1953 vznikl požár v č. 23 u paní Kleslové, který byl rychlým zásahem lokalizován. Od blesku shořela stodola p. Štekra číslo 27.
Dne 1. června 1974 vypukl velký požár od blesku u Bartošů č. 29, stalo se to v půl jedné v noci. Na lokalizaci požáru pracovalo 17 bratrů ze sboru v Olšovci. K požáru přijelo ještě pět dalších okolních sborů. Dobytek byl zachráněn, nikdo nebyl zraněn.

 

sdh 1998

Sbor dobrovolných hasičů Olšovec v roce 1998.
První řada zleva: Miloš Martínek, starosta obce, Alois Kleisel, Jiří Svare st, Metoděj Humplík, Antonín Vika, Ladislav Špiruta, Karel Rýpar st., František Bartoš, Martin Bezděk. Horní řada zleva: Karel Bezděk, Antonín Rada, Miroslav Šatánek, Jaromír Bartoš, Jaroslav Pavelka, Roman Kozák, Karel Rýpar ml., Jiří Staněk, Zdeněk Rada, Jiří Švarc ml., Bohuslav Enenkl, Rostislav Humplík, Miroslav Pavlík, Čestmír Klivar, Jan Šatánek, Michal Kozák, František Dostál.

 

sdh 1957

Dobrovolný hasičský sbor v roce 1957.
Zleva: Ladislav Špiruta, Milan Ertl, František Klivar, Karel Humplík. Zcela vpravo jako dítě Josef Klesla.