Projekty obce

Realizace projektu spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Mobilní zařízení pro kulturní a spolkové ace

Registrační č. žádosti: 23/011/19210/671/184/001524

Publicita projektu 

Oprava Zvonice v místní části Boňkov.

Obec Olšovec spravuje mimo jiné i místní část Boňkov. V této místní části se na návsi nachází památná Zvonice se zvonem svaté Barbora z roku 1703. V roce 2016 se obrátili občané Boňkova na starostu obce s nutností celkové opravy Zvonice. Tato byla v minulosti postavena bez základů jen na trávě a v rozích na dlaždicích. Došlo k postupnému znehodnocení trámů, které tvořily základnu celé Zvonice.

Kaple na Boňkově

Dřevěná Zvonice na Boňkově se zvonem

Zvonice v místní části Boňkov narušená statika

Zvonice v místní části Boňkov narušená statika
  sv. Borbory z r. 1703

Zvonice v místní části Boňkov uložení  základových trámů

Zvonice v místní části Boňkov uložení  základových trámů

Zastupitelstvo obce nechalo nutnost rekonstrukce prověřit Stavebním výborem a rozhodlo postavit Zvonici novou. Zastupitelstvo obce nechalo vypracovat 4 architektonické návrhy vzhledu nové Zvonice Ateliérem „Beránek a architekti“. Z těchto 4 návrhů si občané místní části Boňkov vybrali ten, který byl realizován a který obdržel nejvíc jejich hlasů.

Varianta AVarianta B

Varianta CVarianta D

Ateliér „Beránek a architekti“ zpracoval technickou a prováděcí dokumentaci, podle které vznikla dnešní podoba Zvonice. Starostovi obce, panu Antonínu Folterovi, se podařilo na tuto rekonstrukci zajistit dotaci z Ministerstva zemědělství z programu „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků“ ve výši 291 597,- Kč, což je asi 70% celkových nákladů na opravu.

    Ve výběrovém řízení byla ze tří firem vybrána firma Střechy POTÁČEK, s.r.o. s cenou 431 693,- Kč. Termín dokončení celkové opravy byl stanoven do 31. 7. 2018. Stavebním dozorem byl pověřen starosta obce Antonín Folter a předseda Stavebního výboru ing. Pavel Stupárek.

Základy zvonice Boňkov 1Průběh rekonstrukce

Základy zvonice Boňkov 1              Průběh rekonstrukce

Průběh rekonstruce 2Průběh rekonstrukce 1

           Průběh rekonstruce                     Průběh rekonstrukce

 

Zvonice Boňkov před dokončení 5Kohout na zvonici

Zvonice Boňkov před dokončení         Kohout na Zvonici

Zvonice Boňkov před dokončením 6

Zvonice Boňkov před dokončením

Zvon Svaté Barbory před renovacíZvon Svaté Barbory po renovaci

Zvon Svaté Barbory před renovací      Zvon Svaté Barbory po renovaci

Zhotovitel dokončil kapličku v dohodnutém termínu. I díky pomoci a šikovnosti samostatně podnikajících živnostníků pana  Jakuba Voharka a Jaroslava Talapky, kteří velmi vkusně obložili betonový základ přírodním lomovým kamenem a břidlicí z místních zdrojů.

Zajímavostí je, že firma Rostislav Bouchal z Brodku u Přerova, která prováděla renovaci zvonu a dodávku nového lineárního ovládacího mechanizmu konstatovala, že zvon je i přes své stáří ve velmi dobrém stavu a má nádherný zvuk.

Občanům místní části Boňkov se kaple moc líbí a plno turistů se u ní zastavuje a obdivuje její vzhled a technické provedení.

Zvonice Boňkov po dokončení 2Zvonice Boňkov po dokončení 3

Zvonice Boňkov po dokončení 2          Zvonice Boňkov po dokončení 3

Zvonice Boňkov - lavička k odpočinku pocestnýchZvonice Boňkov po dokončení 1

Zvonice Boňkov - lavička k odpočinku pocestných     Zvonice Boňkov po dokončení

Antonín Folter, starosta obce   

Vánoční strom obce

Vánoční strom v Olšovci doznal po mnoha letech změny. Tato změna byla vynucena tím, že borovice u školy byla již přerostlá a vánoční osvětlení bylo složité na ni instalovat tak, aby mělo tvar vánočního stromu. Další argument podstatně závažnější byl ten, že třída ve škole byla zastíněna a bylo nutno dětem k vyučování svítit i během dne. Proto Zastupitelstvo obce rozhodlo strom u školy pokácet a vysadit strom nový na vhodném místě. Bylo vybráno místo vedle prodejny v parku. Vysazena byla jedle douglaska. Samozřejmě než vyroste, bylo třeba vyřešit osvětlení provizorní.

Po dohodě obce s firmou Strojírny Olšovec, byla zhotovena konstrukce v podobě vánočního stromu. Firma Strojírny Olšovec vyrobila konstrukci ve velmi krátké době, včetně její instalace. Obec dodala osvětlení, které také instalovali zaměstnanci firmy Strojírny Olšovec a dohodla s majitelkou obchodu paní Čadovou, připojení na elektrickou energii. V pondělí 3. prosince byl Vánoční strom v Olšovci rozsvícen.

Doufáme, že se Vám líbí a že bude ozdobou letošních vánočních svátků.

Děkujeme zaměstnancům firmy Strojírny Olšovec za výrobu a instalaci a rovněž p. Evě Čadové za umožnění připojení osvětlení. 

Vánoční strom

Antonín Folter, starosta obce

Oprava zvonice na návsi

V naší obci na návsi stojí barokní Zvonice, která byla postavena v roce 1717. Tato zvonice je Státem chráněnou památkou. Zapsána je v seznamu památek ČR pod č. 500. Na zvonu je letopočet 1732 a nápisy „Sanctus Maria“ a „Sanctus Johanesa“. Zajímavosti je, že v době druhé světové války 4. dubna 1942 byl zvon zabaven a po čase zase vrácen v nepoškozeném stavu. Vysvěcení vráceného zvonu se uskutečnilo v červenci 1945. Zvonice měla podle dochovaných materiálů původně jiný tvar kopule než má dnes.

 

       Stav střechy ZvonicePůvodní systém zvonění                           

           Stav střechy Zvonice                Původní systém zvonění

 

Zvonice v roce 2012

                                                           Zvonice v roce 2012

V minulých letech došlo k několika opravám Zvonice. Byla opravována střecha Zvonice a fasáda. Při těchto opravách došlo k úpravě tvaru kopule do dnešní podoby. V roce 1991 bylo zavedeno pravidelné ruční zvonění v 12.00 a 19.00 hod. V roce 1992 bylo nainstalováno automatické zvonění v časech 6.00, 12.00 a 18.00 hod. Automaticky se začalo zvonit v pondělí 9. března 1992.

Bohužel při instalaci tohoto automatického zvonění došlo k úpravám zavěšení zvonu, který byl nepřípustně zavěšen na železném závěsu svařeném s ocelových profilů U 65 mm. Bylo instalováno nevhodné srdce zvonu, které bylo pro historický zvon nepřípustné – překlápěcí tzv. vyvažované natvrdo uložené na čepu v třmenu. Třmen byl nepřípustně (dle odborníků barbarsky) přivařený na oko zalité do podnebí čepce zvonu. Srdce byl výpalek ze silného plechu, s nadměrně tvrdou pěstí.

    Původní uchycení konstrukce zvonění  Původní uchycení zvonu

    Původní uchycení konstrukce zvonění          Původní uchycení zvonu

Obec v minulosti prováděla drobné opravy omítek. Firmou ing. Petra Pavelky byly vyrobeny a instalovány v roce 1999 nové vstupní dveře do Zvonice. Tyto již jsou vyrobeny z tvrdého dřeva a v souladu se stanoviskem a požadavky státní památkové péče.

Vzhledem k tomu, že začala postupně odpadávat střešní krytina, rozhodlo Zastupitelstvo obce na návrh starosty obce o celkové rekonstrukci střechy a výměně stávajícího zvonění za zvonění lineární a celkové opravě zvonu s odstraněním neodborných zásahů a úprav provedených v minulosti. Bylo rozhodnuto, že krytina bude tak jako na původní Zvonici – břidlice a zvon bude usazen do okované dubové hlavy. Srdce zvonu bude klasické kované jednoosé s pěstí a výpustkou, uchycené více vrstvým koženým pásáním s objímkou na čep třmene vytáčecího šarnýru. Pohon zvonu bude lineární. Toto zvonění je přesnější, úspornější a hlavně šetrnější k celé konstrukci střechy Zvonice.

Břidlicovou střechu zhotovila firma Pokrývačství Radim Zdráhal z Týna nad Bečvou nákladem 214 060,50 Kč a systém zvonění firma IMPULS - B, s.r.o. nákladem 83 223,80 Kč.

   Zvon po repasi včetně nového zavěření 2020Nové zavěšení zvoni ve Zvonici 2020

         Zvon po repasi včetně nového                   Nové zavěšení zvonu ve Zvonici  2020                                       zavěšení 2020

            Zvonice po opravě 2020

                                               Zvonice po opravě 2020

 

Obec obdržela na celou opravu dotaci z Olomouckého kraje ve výši 50 000,- Kč.

Doufáme, že se Vám opravená Zvonice líbí a bude trvalou ozdobou naší návsi.

Antonín Folter, starosta obce

 

Kontejnerové stání na návsi

Zastupitelstvo obce se již delší dobu zabývalo situací umístěných kontejnerů na tříděný odpad na návsi. Řešili jsme různé možnosti a varianty úpravy tohoto kontejnerového stání. Padaly různé návrhy, kontejnery přemístit za obchod, vytvořit různé zástěny, vybudovat podzemní kontejnery apod. Po dohodě starosty obce s manžely Čadovými, kteří souhlasili s úpravou stávající žumpy (patří k obchodu), ZO rozhodlo na návrh starosty obce a předsedy Stavebního výboru ing. Pavla Stupárka, že stávající betonová hlava bude odstraněna do úrovně terénu (zámkové dlažby), budou zakoupeny nové kontejnery a vyasfaltovaná plocha před kontejnery.

 

   Stávající stavPo odbourání betonu

               Stávající stav                           Po odbourání betonové hlavy

Na takto vybudované ploše byl firmou ASACONT s. r. o. nákladem 339 695,40 Kč vybudován mobilní přístřešek pro kontejnery na separovaný odpad. Samozřejmě musely se koupit i odpovídající kontejnery. Přidali jsme u každé komodity navíc kontejner a vzniklo i stání pro sběr použitých olejů z domácností. Tyto kontejnery jsme zakoupili od výrobce firmy CONTENUR ČR s. r. o za cenu 72 358,- Kč. Při této příležitosti se zakoupily rovněž 2 kusy těchto kontejnerů na komunální odpad do areálu Rybníček. Odbourání stávající betonové hlavy, snížení stávajících betonových rour, výrobu a osazení nových poklopů včetně zadláždění provedla firma STROJÍRNY OLŠOVEC s. r. o. nákladem 108 016,70 Kč. Vyasfaltování provedla firma VACULA silniční s. r. o. za cenu 139  789,46 Kč.

 

Po provedené úpravěPohled od silnice

                     Nové stání                           Pohled od silnice

       

Přístřešek je vybudován jako mobilní – jsou možné úpravy, případné rozšíření. Doufáme, že se Vám přístřešek líbí a bude sloužit nám všem jako důstojné místo uprostřed obce pro sběr separovaného odpadu.

Antonín Folter, starosta obce

Výsadba zeleně v obci

Výsadba zeleně v obci (872.84 kB)